Obsah košíku:
0 ks zboží
za 0,00 Kč

24-lekarna.cz » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu http://www.24-lekarna.cz/ (dále jen „webová stránka“) je Mgr. Eva Šotáková (dále jen „prodávající“).

1. Úvodní informace

1.1 Kontaktní údaje prodávajícího

Název společnosti : 24-LÉKÁRNA s.r.o.
Místo podnikání: Mendlovo náměstí 24/14,603 00,Brno-Staré Brno
Město a PSČ:603 00,Brno-Staré Brno
Stát: Česká Republika
IČ: 49927621
DIČ: CZ515501148

Adresa elektronické pošty: info@24-lekarna.cz

Telefonické spojení: +420 543 212 557

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-7162040277/0100 (dále jen „účet prodávajícího“)

1.2 Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v rámci České republiky. Prodávající podléhá dohledu SÚKL. Před použitím všech přípravků pečlivě čtěte příbalový leták!

 

2. Zásilkový výdej a poradenství

2.1 Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL. Za součást zásilkového výdeje léčivých přípravků se považuje nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje léčivých přípravků. U výrobků, které jsou volně prodejnými léky, je v textu uveden kód SÚKL.

2.2 Prodávající poskytuje informační službu podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech formou poradenství, které je dostupné během otevírací doby lékárny: Po-Pá: 7:30 – 18:00, So: 8:00 - 12:00 a zajišťuje jej farmaceut nebo farmaceutický asistent. Kontaktujte nás na telefonním čísle 543 212 557 a 601 383 986 nebo na e-mailové adrese info@24-lekarna.cz.

 • Neneseme odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy

 • Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením Vašeho lékaře či lékárníka

 • Pokud se u volně prodejného léku vyskytne podezření na nežádoucí účinek, neprodleně nás prosím informujte, veškeré závady a nežádoucí účinky budeme hlásit na SÚKL. Stejně tak, pokud by se objevila vada v jakosti

2.3 Sídlo kamenné prodejny:

Lékárna Na Mendlově náměstí

Mendlovo náměstí 14
603 00, Brno

 

3. Povaha obchodních podmínek

3.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“). 

3.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

3.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. 

3.4. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

3.5 Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Více v části č. 10 Ochrana osobních údajů.

 

 4. Uživatelský účet

4.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webová stránka obchodu umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce.

4.2. Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží podle čl. 4.1. je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 4.1. jsou prodávajícím považovány za správné. 

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout. 

4.4. Kupující nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám. 

4.5. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Webové stránka obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků. 

5.2. Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

5.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky. 

5.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránceí obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku); způsobu úhrady kupní ceny zboží; požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“.

5.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Souhlasím s Obchodními podmínkami“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pokračovat k pokladně“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

5.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní. 

5.7 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webové stránce obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat v libovolném provedení. 

5.8 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty společně s písemným vyhotovením kupní smlouvy. 

5.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a není přístupná. 

5.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • Osobní odběr v Lékárně Na Mendlově náměstí 14, Brno platba v hotovosti nebo platebními kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express). Při osobním odběru nelze uplatnit poukázky Sodexho a Accor.

Seznam výdejních míst Heureka Point je dostupný na odkaze http://www.24-lekarna.cz/Stranky/Jak-nakupovat, který je nedílnou součástí stránky

 • Platba na dobírku v hotovosti: Česká Pošta, PPL a na pobočkách Heuréka Point 

 • Platba na dobírku platební kartou: PPL a na pobočkách Heuréka Point

 • Převodem na účet číslo prodávajícího 43-7162040277/0100 u Komerční banky

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží:

 • osobní odběr v Lékárně Na Mendlově náměstí zdarma!

 • při objednávce nad 1500,- Kč u všech druhů přepravy dodání zdarma!

 • při objednávce do 1500,- Kč na dobírku Balíkem Do Ruky České pošty 110 Kč.

 • při objednávce do 1500,- Kč placené převodem z účtu Balík Do Ruky České pošty 80,- Kč.

 • při objednávce do 1500,- Kč na dobírku PPL 99,- Kč.

 • při objednávce do 1500,- Kč placené převodem z účtu poštovné PPL 79,- Kč.

 • při objednávce do 1500,- Kč na dobírku Heuréka Point 35,- Kč.

 • při objednávce do 1500,- Kč placené převodem z účtu poštovné Heuréka Point 25,- Kč.

6.3 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

7. Dodací podmínky

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.

7.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, jedná se o porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím náhradu nákladů za dopravu (u objednávky neobsahující registrované léčivé přípravky) a nebo náhradu za dopravu včetně nákladů za registrované léčivé přípravky (u objednávek obsahující registrované léčivé přípravky). Registrované léčivé přípravky se totiž takovým jednáním stávají nepoužitelnými léčivy a nelze je vrátit do skladových zásob lékárny, ale musí být odstraněny v souladu s ustanoveními § 88 a 89 zákona o léčivech.

7.4 Prodávající zajistí, aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

7.5 V případě že zvolíte způsob dopravy Heureka Point, budete informováni emailem, že je zboží připravené k vyzvednutí na vámi zvolené pobočce Heureka Point (Uloženka).

7.6 Česká pošta doručí zásilku na udanou adresu. Pokud nebudete zastiženi zásilka bude uložena na příslušné poště, kde si ji můžete vyzvednout v souladu s podmínkami České pošty.

7.7 PPL vás bude kontaktovat na vámi uvedený telefon a po domluvě zásilku doručí na udanou adresu v dohodnutém časovém rozmezí.

7.8 V případě osobního odběru v Lékárně Na Mendlově nám. 14 Brno budete informováni e-mailem nebo telefonicky ihned jakmile bude objednávka nachystána k odběru. Pokud se dostavíte dříve než Vás kontaktujeme, může se stát, že objednávka ještě nebude nachystána! Zboží na osobní odběr bude rezervováno po dobu 7 dnů, po dohodě lze tuto dobu prodloužit.

7.9 Objednávka hrazená bankovním převodem bude rezervována 14 dní, pokud do této doby neobdržíme platbu na náš účet, bude stornována. Po dohodě lze samozřejmě tuto dobu prodloužit.

7.10 Zanechání telefonního kontaktu urychlí případné řešení problémů při nedostupnosti některé z položek.

7.11 Z technických důvodů dodáváme balíky do 15 kg hmotnosti.

7.12 Při platbě převodem bude zboží expedováno až po obdržení platby na náš účet!

7.13 U přepravy zboží na dobírku, nebo platby předem (převodem) zasíláme balík Českou poštou/PPL pouze na území České republiky!

 

8. Reklamace, vrácení zboží

8.1 V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím přinést nebo poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).

Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu podle občanského zákoníku jako je tomu např. u většiny ostatního spotřebního zboží.

8.2 Při doručení zásilky si vždy řádně prohlédněte obal a při poškození zásilky vždy sepište s dopravcem protokol a zašlete poškozenou zásilku zpět.

8.3 Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem buď poštovní poukázkou, nebo budou peníze vráceny v plné výši převodem na účet (v tomto případě prosím přiložte všechny potřebné údaje k reklamovanému zboží).

8.4 Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

8.5 V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci.

8.6 K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

8.7 Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty; vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace; vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;  vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží; vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo zboží bylo poškozeno živly.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne:

Převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);
Převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo 
Převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávky zboží.

9.2 Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to následujícím doporučeným postupem:

Odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu info@24-lekarna.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.

9.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu. 

9.4 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení přijatých peněženích prostředků provede prodávající stejným způsobem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce; jiným způsobem provede prodávající vrácení jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

9.5 Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

9.6 Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. 

9.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

9.8 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce (i) zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a (iii) zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. 

9.9. Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy ve smyslu čl. 9.1. pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

9.10 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky pokud: zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila jeho cena. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Kupující zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze pro účely vyřízení objednávky a pro zasílání informací a obchodních sdělení podle čl. 2.4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Kupující souhlasí se shromažďování, uchováváním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o zdravotní pojišťovně a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.), pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ohledně zpracovávání osobních údajů podle zákona o léčivech nebo podle jiných platných právních předpisů. 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

10.5. Kupující uděluje výslovný souhlas k tomu, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a členy koncernu prodávajícího, a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

11. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

11.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;  se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.2 V případě, že zboží nemá vlastnosti stanoveného v čl. 11.1, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Není-li uvedený postup možný nebo neuplatní-li jej kupující, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží; právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. 

11.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce. Více v čl. 8.7.

12 Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Kupující není oprávněn při využívání webové stránky obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

12.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. 

12.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky. 

12.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.5 Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6 Stížnosti kupujícího nepodléhají zvláštnímu mimosoudnímu přezkumu nebo jinému způsobu řešení sporů. Ve smyslu zákona o léčivech se může kupující se stížnostmi na činnost prodávajícího obrátit na SÚKL.

12.7 Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

12.9 Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

12.10 Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. 

12.11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7. 2014.

V Brně dne 1. 7. 2014, poslední aktualizace dne 26.10. 2016